Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://www.danesklinika.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė).

1.2. Pardavėjas – UAB „Sveikatos Gija“ Danės odontologijos klinika, įmonės adresas: Danės g. 21, LT-09111 Klaipėda, juridinio asmens kodas 301206554.

1.3. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris įsigyja ar užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje, galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Taisyklės – Elektroninės parduotuvės www.danesklinika.lt naudojimosi taisyklės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

2.2. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“ ar „užsakyti“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei konsultacijas.

2.6. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.8. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją ar užsakymą, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Pirkdamas interneto parduotuvėje www.danesklinika.lt Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai), būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

3.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

4.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra būtinas norint sėkmingai užbaigti registracijos procesą.

4.2. Prisiregistravusiems vartotojams sukuriama Pirkėjo paskyra Elektroninės parduotuvės sistemoje, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos metu nurodytais duomenimis – elektroniniu paštu ir slaptažodžiu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.4. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali susigeneruoti naują slaptažodį „Vartotojų aplinka“ paspausdamas „Pamiršau slaptažodį“. Nurodžius registracijos metu įrašytą el. pašto adresą. Per keletą minučių į el. pašto dėžutę bus atsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.

4.5. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pirkėjui ir Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Privalomi dumenys užsakymo patvirtinimo skiltyje yra pažymėti raudona žvaigždute.

4.6. Pirkėjas atsako už tai, kad registracijoje ir užsakymo metu pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

4.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS

5.1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas gali prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pirkti kaip ne registruotas vartotojas.

5.1.1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, lankytojas turi galimybę pirkti ir kaip neregistruotas vartotojas, užsakymo patvirtinimo metu suvesdamas visą užsakymui būtiną informaciją.

5.2. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

5.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.danesklinika.lt duomenų.

6.3. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Tokiu atveju UAB „Sveikatos Gija“ Danės odontologijos klinika turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6.4. Interneto parduotuvės www.danesklinika.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.danesklinika.lt skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8. KAINOS IR ATSISKAITYMAS

8.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

8.2. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

8.3. Prekių atsiėmimo Pardavėjo klinikoje paslauga yra nemokama. Už prekių pristatymo paštomato paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“.

8.4. Pirkėjas  atsiskaito už įsigytas perkes per atsiskaitymo partnerio sistemą Paysera. Mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą naudodamasis mokėjimų partnerio Paysera teikiama apmokėjimų sistema. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.5. Pirkėjas Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą gauna kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.

9. PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.2. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:

9.2.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo klinikoje (adresu Danės g. 21, Klaipėda);

9.2.2. Pirkėjas gali gauti užsakytas prekes per „Omniva“ siuntų savitarnos terminalus (paštomatus).

9.3. Prekių pristatymo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 (trys) darbo dienos.

9.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti Pardavėjo klinikoje, prekes bus galima atsiimti 3 (trijų) darbo dienų laikotarpyje nuo užsakymo apmokėjimo datos. Apie galimybę atsiimti prekes Pirkėją asmeniškai informuoja Pardavėjo atstovas.

9.5. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš „Omniva“ paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo informuoti UAB „Sveikatos Gija“ Danės odontologijos kliniką.

9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Įsigytos kokybiškos dantų ir burnos priežiūros priemones negrąžinamos.

9.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

10. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

10.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui:

10.1.1. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą;

10.1.2. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

10.2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

10.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 10.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

10.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@danesodontologijosklinika.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą;

Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymas.doc

10.3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 10.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

10.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

10.5. Šių Taisyklių 10.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

10.6. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

10.7.1. jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė Pardavėjo klinikoje, prekės grąžinamos atvykus į Pardavėjo kliniką;

10.7.2. Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštomatu, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@danesodontologijosklinika.lt  arba telefonu +370 657 88 701.

10.8. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

10.8.1. jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant prekių atsiėmimo metu Pardavėjo klinikoje, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

10.9. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos paštomatu, t.y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

11. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

11.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12.4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@danesodontologijosklinika.lt

Užsisakykite Naujienlaiškį
Prenumeruoti