UAB „SVEIKATOS GIJA“

PACIENTŲ ATSILIEPIMŲ RINKIMO, TVARKYMO IR JŲ VIEŠINIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pacientų atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Sveikatos gija) (toliau – Klinikos) pacientų atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir ir jų viešinimo tvarką.

1.2. Taisyklės neapima atsiliepimų, kurie skelbiami trečiųjų šalių interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose.

1.3. Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.danesklinika.lt.

 

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos

2.1. Atsiliepimas – tai pacientų asmeninis vertinimas, požiūris ar nuomonė, kuria pacientai dalinasi savanoriškai.

2.2. Informacija apie atsiliepimus – subendrinta informacija apie pacientų pateiktus atsiliepimus, jų vidurkiai, atskirų vertinamų aspektų reitingai ar kitai duomenys, gauti apdorojant visus gautus pacientų atsiliepimus.

2.3. Pacientas – fizinis asmuo, Klinikoje gavęs gydymo paslaugą(-ų).

2.4. Klinika – UAB „Sveikatos gija“.

2.5. Gydymo paslauga – Klinikoje teikiamos odontologinio gydymo paslaugos, įskaitant gydytojų specialistų konsultacijas, profesionalią burnos higieną, dantų balinimą.

 

3. Atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarka

3.1. Atsiliepimai gali būti renkami:

  • Klinikos iniciatyva, kreipiantis į pacientą trumposiomis telefono žinutėmis (SMS) ir/arba paciento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu po to, kai pacientui buvo suteikta(-os) gydymo paslauga(-os), tokiu būdu užtikrinant, kad atsliepimas gaunamas iš asmens, kuriam buvo suteikta(-os) gydymo paslauga(-os).
  • Paciento iniciatyva, atsiliepimą pateikus žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, Klinikos socialiniuose tinkluose ar trečiųjų šalių interneto svetainėse po to, kai pacientui buvo suteikta(-os) gydymo paslauga(-os).

3.2. Atsiliepimai renkami analitiniais ir statistiniais tikslais, Klinikai siekiant nuolat matuoti ir vertinti pacientų pasitenkinimą Klinika, gydytojų ir kitų darbuotojų darbu, gydymo paslaugų kokybe bei atitinkamai tobulinti veiklos procesus, siekiant maksimalaus pacientų pasitenkinimo.

3.3. Klinika gali skelbti bendrą informaciją apie vertinimų vidurkius (reitingus), taip pat skelbti autentiškus, t.y. tik pačių pacientų parengtus ir Klinikai pateiktus atsiliepimus. Klinika gali koreguoti tik atsiliepimuose esančias akivaizdžias gramatikos ar skyrybos klaidas, taip pat atsiliepimo teksto ilgį, pateikiant dalį atsiliepimo teksto, tačiau neperfrazuojant ir nepakeičiant atsiliepimo esmės.

3.4. Neviešinami atsiliepimai, kurių turinys:

  • nekorektiškas, neetiškas, melagingas, įžeidžiantis ar dviprasmiškas;
  • nekonstruktyvus ir nepagrįstai kaltinantis;
  • išdėstytas naudojant necenzūrinę arba nenorminę leksiką;
  • susijęs su komercinėmis paslaptimis, asmens duomenimis ar kitokia neskelbtina informacija.

3.5. Klinika informaciją apie atsiliepimus ir/arba atsiliepimus viešina savo nuožiūra. Pacientai, pateikdami atsiliepimus sutinka, kad jie gali būti paviešinami, nenurodant atsiliepimą pateikusio paciento asmens duomenų.

3.6. Informacija apie atsiliepimus ir/ar atsiliepimai gali būti viešinami Klinikos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, tiesioginės rinkodaros pranešimuose reklamuojant Kliniką ir jos teikiamas paslaugas ar kitais komunikacijos kanalais ir priemonėmis.

3.7. Atsiliepimai Klinikai teikiami savanoriškai ir neatlygintinai.

 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Dėl Klinikos vykdomo atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo galima kreiptis el. paštu vilnius@danesklinika.lt arba telefonu +370 684 77773.

4.2. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Klinikos veiklos procesams, teikiamoms paslaugoms, Klinika turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai skelbiami Klinikos interneto svetainėje www.danesklinika.lt,

Danės klinika